Utbildning av god kvalitet är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Därför måste skola och barnomsorg aktivt jämna ut orättvisa förutsättningar. Kommunen måste förbättra utsatta barns levnadsvillkor.

Att ha ett arbete att gå till ger både försörjning och socialt sammanhang åt individen. Oavsett om det rör sig om en anställning eller eget företagande är tillträde till arbetsmarknaden en av de viktigaste framgångsfaktorerna för inkludering i samhället. Kommunen måste satsa aktivt på jobbskapande åtgärder som yrkesutbildningar och socialt företagande för de som står längst från arbetsmarknaden.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn trygghet och minska klyftorna. Oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska och sociala förutsättningar har alla barn rätt till likvärdiga möjligheter att utvecklas. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Ett viktigt långsiktigt arbete är också att bryta bostadssegregationen med en medveten bostadspolitik som blandar upplåtelse- och boendeformer inom bostadsområdena. Resurssvaga individer och familjer måste ges tillgång till överkomliga lägenheter av tillräcklig storlek. Alla barn som växer upp behöver möjlighet till enskildhet, studiero och god sömn.

Shares 0