Invandrare och flyktingar ska ses som den resurs de är. Genom att satsa på språk- och vuxenutbildning skapar vi möjligheter för människor att komma i arbete, och bidra till att utveckla Örebro. I dessa människor ser vi möjligheten att stärka upp skola, vård och omsorg som annars kommer sakna personal. Men det kräver att vi inkluderar alla i en samhällsgemenskap där alla kan forma ett gott liv oavsett ursprung.

I Örebro ökar segregationen mellan stadsdelar och mellan olika sociala grupper. För att motverka den utvecklingen måste kommunen göra insatser inom alla politikområden. Särskilt prioriterat är att värna barns möjligheter att utvecklas oavsett vilka resurser föräldrarna har. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Örebro är just en delad stad, där människor lever åtskilda utifrån ekonomi och härkomst. Det leder till att många örebroare aldrig träffas och därmed heller aldrig får förståelse för varandras erfarenheter, olikheter och livsvillkor. Otrygghet, kriminalitet och våld göds i samhällen och områden där tilliten till medmänniskor och det allmänna är svag. Brist på framtidstro och goda livsförutsättningar hos människor riskerar att leda dem in i kriminalitet, drogberoende och i ett långvarigt utanförskap. Det gäller särskilt de örebroare som upplever ett utanförskap till följd av avsaknad av inflytande och makt över såväl sina egna liv som samhällets utveckling i stort. Samhället har ett ansvar att inkludera människor och hjälpa dem in i sysselsättning och till en försörjning.

Ett viktigt långsiktigt arbete är också att bryta bostadssegregationen med en medveten bostadspolitik som blandar upplåtelse- och boendeformer inom bostadsområdena. Resurssvaga individer och familjer måste ges tillgång till överkomliga lägenheter av tillräcklig storlek. Alla barn som växer upp behöver möjlighet till enskildhet, studiero och god sömn.

Segregationen måste brytas genom att fler mötesplatser skapas. Föreningslivet ska stöttas och användas som ett verktyg att skapa inkludering.

Språk och utbildning är förutsättningar för att integrera nya människor i samhället. Svenska för invandrare (SFI) är en mycket viktig verksamhet, och rätt använd kan den bli en god plattform för fler vägar in i samhället – till myndigheter, fortsatta studier, föreningsliv och arbete.

Det fria skolvalet har skapat möjligheten för föräldrar att välja den skola de anser passar sina barns unika förutsättningar. Det är i grunden positivt och kan bidra till en mångfald av pedagogiska arbetssätt. Men idag har det fria skolvalet gjort att många väljer skola av sociala skäl snarare än pedagogiska. Det har skapat stor segregation mellan skolor. Det vill vi ändra på. Socialt integrerade klasser tjänar alla på.

Shares 0