Patriarkala strukturer och uttryck, såsom våld i hemmet, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld och förtryck, drabbar framförallt kvinnor och flickor. Men även unga män och HBTQ-personer drabbas. Samhället måste agera för att deras hälsa, frihet och möjligheter att vara delaktiga i samhället ska säkras.

Vi vill öka resurserna för anpassning och hjälpmedel som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Hinder för personer med olika funktionsvariationer att delta i samhället på alla nivåer ska rivas. Det är ett arbete som måste ske i alla kommunens verksamheter. Kommunen måste leva upp till epitetet Europas teckenspråkshuvudstad. Digitalisering ska öka individens tillgång till och delaktighet i samhället, oavsett funktionsvariation, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Digitaliseringen ska inte exkludera eller diskriminera.

Demokrati kräver aktiva och delaktiga medborgare eftersom samhället är till för och skapas av alla. Örebro måste förbättra sin dialog med medborgarna och göra det lättare att ta del av och påverka beslut som berör dem. Barn och ungas inflytande ska öka och kommunen ska verka för att unga får rösta tidigare i kommunvalet.

Shares 0