Ett hälsosamt liv och god hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna nå sin fulla potential. En hälsosam och hållbar livsstil ger ökad livskvalitet. Investeringar i hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. En utmaning för Örebro är den globala trenden att människor lever längre. Det kräver satsningar för ökad hälsa hos äldre.

Kommunen ska verka för alla människors välbefinnande och säkerställa att alla kan leva hälsosamt genom hela livet. Att främja psykisk hälsa är viktigt tillsammans med att förebygga och behandla narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Många äldre har en försämrad hälsa till följd av ofrivillig ensamhet och isolering. Det här drabbar särskilt äldre med utländsk härkomst. Deras ensamhet förstärks av att få i omgivningen pratar deras modersmål. Folkhälsan bland äldre behöver förbättras och bli mer jämställd och jämlik. Därför bör kommunen erbjuda mötesplatser för äldre där de får ett socialt sammanhang och får möjlighet till regelbundna aktiviteter.

Det är en lång väg kvar till en jämställd och jämlik folkhälsa. Övervikt till följd av dåliga kostvanor och brist på vardagsmotion är ett ökande problem. Framförallt ungdomar rör på sig allt mindre. Vi vill stärka folkhälsan genom att uppmuntra fler att gå eller cykla. På samma sätt kan maten som serveras i skolor och på äldreboenden uppmuntra till sunda matvanor.

Målet för det förebyggande arbetet är att fler Örebroare ska få en aktiv fritid. Därför behövs ett brett och varierat utbud av aktiviteter som når alla i samhället, oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, utbildningsnivå eller härkomst.

Barn och unga behöver röra på sig i större utsträckning än idag för att undvika dålig hälsa och livsstilssjukdomar. Utöver att få fler att delta på idrottslektionerna måste rörelse uppmuntras i former som inte kräver ombyte

Shares 0