Ingen barnomsorg utan pedagoger. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda bra löner, goda arbetsvillkor och tydliga karriärvägar så att fler vill bli och förbli förskolepedagoger.

Barn ska leka ute! Det finns gott om goda exempel både i kommunen och resten av landet på hur utomhuspedagogik använts framgångsrikt. Med naturen som klassrum aktiveras alla barnets sinnen och avståndet mellan teori och praktik minskar. Forskning visar att gröna skolgårdar och andra lekmiljöer stimulerar till fysisk aktivitet och mer jämställd lek.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till kultur. Genom att barn och unga får tillgång till olika kulturella uttrycksformer och resurser för eget skapande får de förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Där spelar Kulturskolan en stor roll för att fler barn och unga ska få möjligheten att uttrycka sig. Konst och kultur bör också integreras i skola, förskola och fritidsverksamhet. Kultur ska ses som en resurs för den pedagogiska verksamheten och en rättighet för eleverna.

Shares 0