Vi vill skapa mer parkyta, fler träd och grönska på fasader och tak i staden. Det ger levnadsmiljöer för bland annat fåglar och pollinerande insekter. På outnyttjade ytor i staden kan ängsmark anläggas och kommunen ska stötta och uppmuntra fastighetsägare att skapa fler gröna innergårdar i staden. Kommunen kan också bedriva biodling i egen regi inom ramen för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. När staden växer ska broar med plats för både växtlighet och gång- och cykelbanor byggas över motorvägar och andra hinder för att knyta samman områden för både människor och djur.

Shares 0