Den kommunala verksamheten ska vara helt jämställdhetsintegrerad, både i förvaltningar och bolag. All samhälls- och stadsplanering ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv ska göras i planeringen av större projekt. Kommunens service ska vara likvärdig för alla kommunmedborgare oavsett könsidentitet. Könsuppdelad statistik ska alltid redovisas där det är möjligt.

Shares 0