Kommunen ska vid upphandling prioritera lokala producenter och ställa höga krav på ekologisk produktion, minskad klimatpåverkan, god djuromsorg och effektiv vattenanvändning. All jordbruksmark som kommunen äger ska brukas ekologiskt och i högsta möjliga mån fredas från exploatering. Ett regionalt omställningscentrum bör skapas för att stärka landsbygdsutveckling och utveckla metoder för kretsloppsodling inom jordbruket.

Shares 0