För att minska långtidssjukskrivningar och behålla erfarna medarbetare ska kommunen erbjuda olika modeller för arbetstidsförkortning. Modellen 80/90/100 som bygger på 80 procent tjänstgöring, 90 procent av lönen, 100 procent pensionsavsättning som idag erbjuds äldre medarbetare ska även erbjudas medarbetare i utsatta bristyrken. Medarbetare som är långtidssjukskrivna ska erbjudas så kallad grön rehab där man tar till vara de rehabiliterande effekterna av odling och naturvistelse.

Shares 0