Utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska en aktuell plan finnas för att hantera framtida klimatförändringar, och ligga till grund för klimatanpassningsarbetet i hela kommunens verksamhet. Arbetet ska ledas av en klimatanpassningssamordnare. Stadsplaneringen ska ta stor hänsyn till ett förändrat klimat, och mängden asfalterade ytor i staden ska minska till förmån för grönstruktur. Smart dagvattenhantering genom t ex dammar och fördröjning via grönytor begränsar risken för skador vid skyfall. Grönytefaktorn ska användas vid alla bygglovsprocesser. Vattenregleringen och vattenförsörjningen till jordbruket säkras genom utbyggnad av våtmarker och dammar.

Shares 0