Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Vatten behövs i livsmedelsproduktion och energiproduktion. Utan vatten finns ingen hållbar utveckling. Brist på vatten kan leda till svåra livsförhållanden och konflikter. Brist på sanitet är ett stort problem globalt, men kan också vara ett lokalt problem. Tillgången till vatten och sanitet är en grundläggande fråga om jämlikhet och jämställdhet.

Sverige har genom historien haft god tillgång till rent vatten. Många har uppfattningen att vattnet aldrig kan ta slut. Men allt vatten ingår i ett globalt kretslopp där förorenad luft och nedsmutsade hav sprider problemen över gränserna. Klimatförändringarna leder till både vattenbrist, skyfall och översvämningar. Brist på rent vatten skapar stora problem för privatpersoner, offentliga verksamheter och näringsliv. Därför behöves ett medvetet arbete, med ett tydligt framtidsperspektiv, i alla frågor som handlar om vatten och hur det används.

Tillgången på dricksvatten i Örebro kommun har hotats av sjunkande grundvattennivåer. Det visar hur viktigt det är att se vatten som den ändliga resurs det är, i ett kretslopp som vi måste vara rädda om. Kommunenbehöver utveckla metoder och lösningar för att säkra vattentillgången , nu och framåt.

Kommunen behöver arbeta med att restaurera ekosystemens vattenhållande förmåga. Återställda våtmarker och mycket grönstruktur i staden skapar ytor som kan lagra vatten vid nederbörd.

Hela samhället behöver arbeta för att vatten inte förorenas. Det krävs ett starkt skydd av både Svartån och Hjälmaren. När vatten har blivit förorenat av olika anledningar behövs effektiva metoder för att rena det.

Vi människor kan inte slösa med dricksvattnet på det sätt som vi gör idag. I våra bostäder och verksamheter behöver nya system utvecklas för användning av vatten. Man kan tänka sig nya kretslopp som skiljer på dagvatten, dricksvatten och orenat hushållsvatten.

Utbyggnad och underhåll av kommunala anläggningar för vatten och avlopp måste hålla tillräckligt hög takt för att undvika onödigt spill eller ineffektiva avlopp. I kommunen behövs ett aktivt arbete för att säkra fler källor till rent vatten. Till exempel fånga upp och samla in dagvatten vid häftiga regn, och spara det i torrperioder.

Shares 0