Jämlikhet gör varje människa fri att förverkliga sig själv och leva sitt liv som hen önskar utan att begränsas av samhällsstrukturer och maktförhållanden. Tillgången till resurser måste fördelas mer rättvist och alla människor ska ha möjligheter att delta i och påverka samhällsutvecklingen

Jämlikhet innebär att alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter att utvecklas oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Frågan om jämlikhet knyter an till alla politikområden. Bland annat utbildning, inkomst och möjligheter att påverka sitt liv och samhället. En politik för ökad jämlikhet måste identifiera och riva hinder för individen att uppnå sin potential. Ju tidigare i livet det sker desto större är chansen att kommunen förhindrar utanförskap och ekonomisk utsatthet.

Utbildning av god kvalitet är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Därför måste skola och barnomsorg aktivt jämna ut orättvisa förutsättningar. Kommunen måste förbättra utsatta barns levnadsvillkor.

Att ha ett arbete att gå till ger både försörjning och socialt sammanhang åt individen. Oavsett om det rör sig om en anställning eller eget företagande är tillträde till arbetsmarknaden en av de viktigaste framgångsfaktorerna för inkludering i samhället. Kommunen måste satsa aktivt på jobbskapande åtgärder som yrkesutbildningar och socialt företagande för de som står längst från arbetsmarknaden.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn trygghet och minska klyftorna. Oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska och sociala förutsättningar har alla barn rätt till likvärdiga möjligheter att utvecklas. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Ett viktigt långsiktigt arbete är också att bryta bostadssegregationen med en medveten bostadspolitik som blandar upplåtelse- och boendeformer inom bostadsområdena. Resurssvaga individer och familjer måste ges tillgång till överkomliga lägenheter av tillräcklig storlek. Alla barn som växer upp behöver möjlighet till enskildhet, studiero och god sömn.

Hinder för personer med olika funktionsvariationer att delta i samhället på alla nivåer ska rivas. Det är ett arbete som måste ske i alla kommunens verksamheter. Kommunen måste leva upp till epitetet Europas teckenspråkshuvudstad. Digitalisering ska öka individens tillgång till och delaktighet i samhället, oavsett funktionsvariation, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Digitaliseringen ska inte exkludera eller diskriminera.

Shares 0