Vi ska bevara och nyttja haven, sjöarna och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Vatten är en förutsättning för liv. Att säkra tillgången på dricksvatten och värna biologisk mångfald i våra marina miljöer går hand i hand. Våra vattendrag är en viktig resurs för rekreation, gröna näringar som naturturism och ett ekologiskt hållbart fiske. Vattnet ingår i ett globalt kretslopp och hur vi agerar lokalt påverkar hela planeten.

Vi vill skydda Örebroarnas vatten. Kontrollen av Svartåns vattenkvalitet ska ha hög prioritet eftersom ån är kommunens största vattentäkt. Örebro är beroende av vattnet i ån och ska inte förlita oss enbart på en framtida dragning av vatten från Vättern till Örebro. Svartån och Hjälmaren har ett stort rekreationsvärde och här finns dessutom höga biologiska värden i form av växtlighet och djurliv. Fisket i Hjälmaren är en viktig lokal näring.

Våra vatten får fortfarande ta emot stora mängder föroreningar och utsläpp. Att tillskapa ett vattenskyddsområde runt Svartån är en självklarhet. Det vatten som rinner genom odlingslandskap och förbi industriområden måste också renas innan det når större vattendrag. Detta bör i större utsträckning ske i fler lokalt anlagda våtmarker och synliggjorda vattendrag. Viktiga våtmarker i kommunen ska fortsätta att skyddas och utvecklas.

Kommunen ska ligga i framkant när det gäller teknik för rening av avloppsvatten vid reningsverket i Skebäck. Svartån och Hjälmaren tar idag emot utsläpp av läkemedelsrester, som kan orsaka beteende- och reproduktionsstörningar hos levande organismer, och bidra till multiresistenta bakterier. Här finns även rester av bekämpningsmedel, tungmetaller och mikroplaster.  Därför vill vi investera i fler metoder för rening.

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning så att hotade bestånd kan återhämta sig. Här har kommunen ett stort ansvar när man upphandlar fisk och skaldjur till sina kostverksamheter. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket inte ta ut kvoter utöver maximalt hållbart uttag. Hänsyn måste tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden.

Shares 0