I ett jämställt Örebro har alla människor oavsett könsidentitet lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Jämställdhet är ett mål i sig men samtidigt en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, både lokalt och globalt.

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och livskvalitet. Alla människor ska ha samma möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar. Samhället måste jämna ut fördelningen av makt och inflytande. Kvinnors ekonomiska självständighet behöver öka. Män ska ta samma ansvar som kvinnor för hemarbetet. Först när alla erbjuds vård och omsorg på lika villkor uppnås jämställda förutsättningar för en god hälsa. Alla människor oavsett könsidentitet ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Jämställdhet mellan könen skapar fler värden för samhället. Det bidrar till fler innovationer.  Kompetensförsörjningen underlättas när inte bara det ena könet väljer ett visst yrke. I skolor där man satsar på jämställdhet blir miljön i klassrummen lugnare och det höjer skolresultaten. Kvinnor visar större miljö- och klimathänsyn än män och behöver få större makt och inflytande i samhället för att en hållbar utveckling ska nås.

Vi har fortfarande en lång väg kvar till jämställdhet, både globalt och lokalt. Jämställdhets-arbetet i Örebro behöver vara levande på alla arenor. Kommunen som arbetsgivare ska erbjuda lika lön för lika arbete och ge alla anställda samma arbetsvillkor och likvärdig arbetsmiljö. Barn och unga ska inte fostras in i begränsande könsnormer. Där har förskolan och skolan en avgörande roll. Män och kvinnor ska erbjudas kommunal service på lika villkor. I allt från utbildning till äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

När kommunen gör offentliga upphandlingar ska krav på jämställdhet ställas. All samhällsplanering ska vara jämställd så att trafik, bostäder och det offentliga rummet ger samma förutsättningar för alla oavsett könsidentitet. Kommunala investeringar, bidrag och ekonomiskt stöd ska fördelas rättvist till alla människor oavsett könsidentitet. Personer som är utsatta för våld ska erbjudas omsorg och en trygg väg ut ur destruktiva relationer. Skolan och arbetslivet ska ha nolltolerans för sexuella trakasserier. Näringslivet ska bli mer jämställt genom ökat kvinnligt företagande och större inflytande för kvinnor i företagsledningar och styrelser.

Skolan och andra kommunala verksamheter som möter unga behöver ta ett större ansvara för att motverka stereotypa könsroller. En positiv mansroll som tar avstånd från machonormen är viktig för att förebygga våld såväl i nära relationer som i samhället i stort.

Shares 29