God kosthållning och tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk är en viktig framtidsfråga. Forskning och innovation inom matproduktion är viktig för att minska svinn och förluster av livsmedel. Kommunen köper in och lagar stora mängder mat i sina verksamheter. Det är viktigt att hålla hög kvalitet och ett ansvarsfullt förhållningssätt i upphandlingar och hantering av mat.

I en värld med miljöförstöring, ökande befolkning och ökad konsumtion är det viktigt att produktion av livsmedel säkras på lång sikt. Mer lokalt självförsörjande på livsmedel innebär ett mindre importberoende. Lokalt producerade livsmedel bidrar till att lokalsamhället lättare kan stå emot störningar i den globala handeln. Framförallt genom att närproducerad mat minskar behovet av transporter.

Ett livskraftigt jordbruk i hela landet är en förutsättning för ökad lokal livsmedelsproduktion. Den odlade marken måste brukas på ett hållbart sätt. Jordbruket behöver förändras för att bli fossilfritt, kretsloppsinriktat och klimatanpassat. Samtidigt behöver det ekologiska jordbruket gynnas på olika sätt för att bli mer ekonomiskt lönsamt.

Nya innovationer inom matförädling kan bidra till att minska klimatpåverkan och förbättra tillgången på näringsriktig mat i världen. En stark innovativ koppling mellan lokala matproducenter, Alfred Nobel Science Park och regionala aktörer såsom Örebro universitet kan bidra till att lösa både lokala och globala utmaningar. Om lokala matproducenter på detta sätt får tillgång till nya marknader förbättras deras förutsättningar samtidigt som regionens sårbarhet minskar.
Odling kan vara ett verktyg för att skapa möten och integration. Småskalig odling ska göras tillgänglig för många fler Örebroare. På så vis minskar samhällets utsatthet vid kriser. Kommunens mark bör i större utsträckning användas för odling i både stor och liten skala.

Kommunen upphandlar livsmedel för stora belopp varje år. Den kan då ställa krav på sina leverantörer om bland annat klimat- och miljöhänsyn samt god djurhållning. Den mat som erbjuds inom ramen för kommunens verksamheter ska vara av hög kvalitet och lagas i nära anslutning till exempelvis skolbarnen och de som bor på vård- och omsorgsboenden. Bra skolmat är viktigt för att elever ska orka hela skoldagen. Det är också ett verktyg för att öka jämlikheten mellan eleverna och skapa goda vanor som håller hela livet.

Shares 1