Över hela världen flyttar allt fler människor in till städerna. Örebro har under de senaste åren varit en av de snabbast växande städerna i Sverige, och det ger oss både möjligheter och utmaningar. Vårt gröna Örebro ska vara en miljövänlig, mänsklig och levande stad med livskvalitet och lika rättigheter för alla. Vi ska planera transporter, byggande och boende med långsiktighet och kretsloppstänkande. Alla ska ha samma möjlighet till ett gott liv, oavsett var vi föds eller bor.

Vi vill planera och bygga Örebro så att det underlättar olika människors vardag. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov, men också till personer med funktionsnedsättning, barn, och äldre människor. En stad som är bra för barn är bra för alla.

Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig fråga. Vi ska bygga Örebro varierat och blandat, och skapa social hållbarhet genom bland annat fler bostäder med lägre hyror, kollektivboenden och fler gemensamma ytor.

Allt som byggs i Örebro ska tillföra sociala värden och nya ekosystemtjänster. Parker och grönområden är bra exempel på det som kallas ekosystemtjänster. De bidrar inte bara till värdefull rekreation, utan renar också luft och vatten, reglerar temperatur, tar upp nederbörd och dämpar buller. Vi villvärna ekosystemtjänsterna i all stadsplanering och allt byggande.

Våra nyckelord är småskalighet och närproduktion när det gäller mat, energi och kretslopp. Stad och landsbygd är beroende av varandra. Det ska finnas goda möjligheter att leva och verka på landsbygden i Örebro kommun. Planering av nya områden ska i första hand ske på redan exploaterad mark. Byggandet ska göras yteffektivt, klimatsmart, energieffektivt och utan skadliga kemikalier. Produktiv åkermark ska värnas. Den är viktig för den framtida livsmedelsförsörjningen. Matjorden ska skyddas från föroreningar som tungmetaller och mikroplaster.

Behovet av transporter ska minskas och det ska vara lätt för människor att mötas. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter och ändra sättet kommunen stadsplanerar. När färre är beroende av bilen och fler resor sker med kollektivtrafik, cykel och till fots får Örebrorenare luft, bättre hälsa, en mer attraktiv stad och nya möjligheter att resa på landsbygden.

I Örebro ska det alltid finnas plats för kreativitet. Kulturlivet ska vara fritt och tillgängligt, människor ska inkluderas och barn och unga ska ha möjligheter till en meningsfull fritid. Kulturarvsinstitutionerna ska bevaras och utvecklas för att fler medborgare ska få ta del av kommunens historia.

Det ska vara enkelt och roligt att leva hållbart i Örebro kommun. I utvecklingen av en hållbar stad är den kommunala organisationen viktig. En grundbult i all planering är en bra dialog med medborgare och näringsliv. Olika aktörer ska samarbeta kring hållbart byggande och hållbar planering av till exempel bostäder, parker och torg, smarta transporter, effektiv återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Digitaliseringen och delningsekonomin är viktiga verktyg för att möjliggöra en hållbar livsstil för alla örebroare.

Shares 0