För att ställa om till en grön ekonomi och för att nå en hållbar utveckling i Sverige och i Örebro krävs hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Varor och tjänsters negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa måste minska. Därför måste produktionen använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster och minska omgivningens påverkan från farliga kemikalier.

Omställning till en grön ekonomi innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Satsningar på hållbara konsumtions- och produktionsmönster ställer krav på innovation och en mer cirkulär ekonomi. Det resulterar i ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Dessa satsningar kräver en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer.

Många moderna konsumtionsvaror är tillverkade av ändliga resurser och ibland av skadliga ämnen. Tas de inte om hand på ett ansvarsfullt sätt ökar risken att   både hamna i allvarlig råvarubrist och att smutsa ner planeten. Örebroarnas konsumtion ökar mer och mer för varje år. Det sliter hårt på naturresurserna. Om alla världens människor konsumerade likt oss kommer planetens resurser inte räcka till – de räcker inte ens till idag.

Idag är det svårt att göra rätt. Ofta kostar det mer, kräver stort egenansvar att läsa på och ställa krav för att välja den produkt eller tjänst som är bättre för miljön och klimatet. När något går sönder är det både dyrt och svårt att få något lagat. Tyvärr lönar det sig ofta att köpa nytt och slänga det som skulle kunna få nytt liv.

Nya förutsättningar för aktiv återvinning och återbruk av avfall måste skapas så att människor uppmuntras att laga det som är trasigt. Kreativt återbruk, så kallad upcycling, ska uppmuntras. Det innebär att föremål får helt nya funktioner, istället för att sönderdelas och stöpas om. Därför behövs mötesplatser som erbjuder örebroarna tillgång på verktyg eller kunskap de saknar. Det avfall som framställs ska ses som en del av råvarukedjan, särskilt inom kommunens verksamheter. Allmänhet och företag ska erbjudas att återanvända föremål och material för produktion eller att på andra sätt ge det nytt liv.

Att ställa om till hållbar konsumtion är en fråga om kunskap, för både privatpersoner, offentliga verksamheter och näringsliv. Kommunen ska tillhandahålla tjänster som ger information om hur hållbar produktion och konsumtion kan och bör se ut. Kommunen kan också skapa möjligheter och underlätta för invånarna att själva producera både livsmedel och energi.

En stärkt naturturism med bättre information och fler besöksmål kan få besöksnäringen i Örebro och övriga länet att växa och bli mer hållbar. Örebroare och besökare ska uppmuntras att konsumera upplevelser och tjänster framför köp av prylar.

En attraktiv innerstad som erbjuder mötesplatser, kulturinslag och ett mervärde är viktig för cityhandeln. Genom att få människor att trivas i stadskärnan kommer affärsverksamhet och service där att stå sig bra i konkurrensen med externa handelsområden.

Örebro kommun ska vid upphandlingar ställa krav på ansvar för klimat och social hållbarhet. Det bidrar till att stimulera marknaden i hållbar riktning. Genom medveten upphandling kan kommunen skapa alternativ till fortsatt användning av giftiga ämnen och material som är skadliga för människor och natur.

Shares 0