Omställningen till ett hållbart samhälle kommer till stor del att ske i näringslivet. Näringslivet i Örebro ska vara socialt och miljömässigt hållbart, och göra det möjligt för människor att förverkliga sina idéer. Örebro ska i högre grad bli en kommun som främjar innovationer och kreativa entreprenörer.

I ett framtida Örebro bidrar näringslivet med produkter och tjänster som tar oss närmare de globala hållbarhetsmålen. För att nå dit behöver Örebro ta flera viktiga steg. Till exempel investera i en väl fungerande, hållbar infrastruktur som främjar en positiv ekonomisk utveckling. Industrier ska anpassas för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning.  Dessutom ska fler miljövänliga tekniker och industriprocesser utvecklas. Företagarna är trygga i att energieffektivisering och miljöanpassning lönar sig. Företag där kommunen är hel- eller delägare är föredömen, både socialt och miljömässigt.

Smart planering av samhället minskar behovet av transporter. Det kan handla om väl utbyggd infrastruktur för digital kommunikation, bra förutsättningar för distansarbete och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå behöver utföras görs med trafikslag, fordon och drivmedel med minsta miljöpåverkan. Kommunen väljer bort investeringar som ökar privatbilism och lastbilstrafik, till förmån för ökade järnvägstransporter och kollektivtrafik.

Ett ansvarstagande och kreativt näringsliv och entreprenörskap är viktigt för att utveckla den lokala ekonomin och möta de utmaningar som världen står inför. Örebro behöver fler arbetstillfällen i kunskapsintensiva företag, organisationer och branscher. Det är jobb som kan lokaliseras i centrala lägen, på ytor som redan är exploaterade och där befintlig infrastruktur kan användas. Arbetsmarknaden inom kreativa näringar växer i Örebro och har stor potential. Små och medelstora företag inom branscher som kultur, IT, kommunikation och utbildning står för allt fler arbetstillfällen. Kommunen bör särskilt inrikta sitt etableringsarbete mot sådana företag, organisationer och branscher. Vi vill också främja sociala innovationer och nya företagsformer, exempelvis företagarkooperativ.

De gröna näringarna och den lokala livsmedelsproduktionen ska ha en stark tillväxt. Det bidrar till en hållbar utveckling på landsbygden. Kommunens energi- och livsmedelsförsörjning är mycket sårbar. En utbyggd lokal energi- och livsmedelsproduktion motverkar sårbarheten.  

Människors kreativitet och vilja att bidra till samhället ska ha stort utrymme. Det är ofta hos eldsjälar och små företag som nya idéer och lösningar växer fram. Vi vill stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag.

Shares 0