Alla människor bör ha tillgång till tillförlitlig och förnyelsebar energi till en överkomlig kostnad. Det är avgörande för att kunna minska skadliga utsläpp och få bukt med klimatförändringarna. Tillgänglig, förnyelsebar energi är också en grund för fred och självständighet. Konflikter kring energikällor är vanliga.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från utvinning, omvandling och användning av fossil energi. Fossil energi, det vill säga energikällor som inte går att förnya, utgör nästan 80 procent av den totala, globala energitillförseln. Inom Örebro kommun behöver vi arbeta kraftfullt med omställningen till ett mer hållbart energisystem.

En stor del av de resurser som används i Örebroregionen kommer fortfarande från fossila och ändliga källor. Det gäller både energi, drivmedel och material.

En större andel lokal energiförsörjning gör samhället mindre sårbart eftersom det ger motståndskraft mot avbrott i energiförsörjningen. Det är också en fråga om självständighet – att inte skapa beroenden och konflikter som är kopplade till tillgången på energi. Inom Örebro kommun bör vi arbeta för att inte vara sårbar för energiavbrott (el och värme), och för att säkerställa livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och viktiga samhällsfunktioner.

Örebro kommun kan aktivt medverka i omställningen till mer förnyelsebara energikällor. Hur Örebro kommun agerar kan påverka marknader och leverantörer till att snabbare utveckla och leverera nya, hållbara energilösningar. Vi villskärpa kraven vid kommunala upphandlingar. Så att kommunenbidrar till att skapa en marknad för omställning.

När kommunen upphandlar varor och tjänster ska det göras med medvetenhet om hur olika materialval påverkar miljö och klimat. Transportsektorn står för en stor andel av utsläppen. Den bör ställa om till smartare logistiklösningar och alternativa drivmedel. Här kan kommunen gå före med hållbara val. Både i egen verksamhet och i upphandlingar.

Som stor fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan kommunen påverka ny- och ombyggnation i en mer hållbar riktning. När kommunen handlar upp byggnation ska krav ställas på att alla byggnader och anläggningar tillför ny energi, inte bara förbrukar energi.

När invånarna i Örebro kommun får stöd i att göra rätt val kan omställningen till förnyelsebar energi gå fortare. Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen kan bidra med kompetens för att stötta invånarna och näringslivet. Det gäller både att minska energianvändningen och att hitta nya energikällor i vardagen, som till exempel solkraft.

Shares 0