Ett hälsosamt liv och god hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna nå sin fulla potential. En hälsosam och hållbar livsstil ger ökad livskvalitet. Investeringar i hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. En utmaning för Örebro är den globala trenden att människor lever längre. Det kräver satsningar för ökad hälsa hos äldre.

Kommunen ska verka för alla människors välbefinnande och säkerställa att alla kan leva hälsosamt genom hela livet. Att främja psykisk hälsa är viktigt tillsammans med att förebygga och behandla narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Många äldre har en försämrad hälsa till följd av ofrivillig ensamhet och isolering. Det här drabbar särskilt äldre med utländsk härkomst. Deras ensamhet förstärks av att få i omgivningen pratar deras modersmål. Folkhälsan bland äldre behöver förbättras och bli mer jämställd och jämlik. Därför bör kommunen erbjuda mötesplatser för äldre där de får ett socialt sammanhang och får möjlighet till regelbundna aktiviteter.

Det är en lång väg kvar till en jämställd och jämlik folkhälsa. Övervikt till följd av dåliga kostvanor och brist på vardagsmotion är ett ökande problem. Framförallt ungdomar rör på sig allt mindre. Vi vill stärka folkhälsan genom att uppmuntra fler att gå eller cykla. På samma sätt kan maten som serveras i skolor och på äldreboenden uppmuntra till sunda matvanor.

Målet för det förebyggande arbetet är att fler Örebroare ska få en aktiv fritid. Därför behövs ett brett och varierat utbud av aktiviteter som når alla i samhället, oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, utbildningsnivå eller härkomst.

Barn och unga behöver röra på sig i större utsträckning än idag för att undvika dålig hälsa och livsstilssjukdomar. Utöver att få fler att delta på idrottslektionerna måste rörelse uppmuntras i former som inte kräver ombyte. Mer undervisning och fler lektioner kan ske utomhus. Barns lekmiljöer behöver förbättras. Lösa byggmaterial i stället för fasta gungor är exempel på utrustning som främjar en friare och mer kreativ och jämställd lek.

Alla har inte råd med dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. För att människors ekonomi inte ska vara ett hinder för en aktiv fritid bör kommunen satsa på aktiviteter och motionsmöjligheter som är avgiftsfria för alla att nyttja. Under sommaren är det viktigt att unga har meningsfulla och givande aktiviteter. Genom samverkan mellan civilsamhället och näringslivet kan system med lokala valutor användas där ungas utförda samhällsinsatser kan bytas mot belöningar.

Den psykiska ohälsan ökar kraftigt, framförallt hos skolungdomar. Flickor upplever i högre utsträckning att de är stressade och inte har kontroll, samtidigt som pojkar och män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Insatser behövs för att tidigt fånga upp de som drabbas av psykisk ohälsa och erbjuda hjälp och möjlighet till samtal.

De närmaste åren kommer företag och offentlig sektor ha stora utmaningar med att hitta medarbetare till alla jobb som behöver utföras. Därför är det viktigt för kommunen att ta hand om sin befintliga personal så de både vill och orkar jobba kvar. I många yrken inom kommunens verksamheter är arbetsdagen slitsam, samtidigt som det saknas tid för återhämtning och reflektion. För att välfärden ska fungera vill vi göra arbetslivet inom kommunen  mer mänskligt och hållbart för individen.

Shares 0