Fredliga samhällen där människor upplever trygghet och frihet från våld och hot är ett mål i sig, men är också vägen till hållbar utveckling. Lika rättigheter, demokrati och en trygg välfärd kräver att alla Örebroare görs delaktiga, tillskrivs makt och ges inflytande över Örebros utveckling. En förutsättning för det är att medborgarna känner trygghet från hot, våld och social utsatthet.

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett samhälle utan att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Ett fredligt samhälle kräver dessutom att människor skapar band till andra i syfte att skapa tillit och ömsesidigt beroende. Ett starkt samhälle finns där människor är trygga och känner sig inkluderade. Där vi tar ansvar för varandra i utsatta situationer.

Örebro är en delad stad, där människor lever åtskilda ekonomi och härkomst. Det leder till att många örebroare aldrig träffas och därmed heller aldrig får förståelse för varandras erfarenheter, olikheter och livsvillkor. Otrygghet, kriminalitet och våld göds i samhällen och områden där tilliten till medmänniskor och det allmänna är svag. Brist på framtidstro och goda livsförutsättningar hos människor riskerar att leda dem in i kriminalitet, drogberoende och i ett långvarigt utanförskap. Det gäller särskilt de örebroare som upplever ett utanförskap till följd av avsaknad av inflytande och makt över såväl sina egna liv som samhällets utveckling i stort. Samhället har ett ansvar att inkludera människor och hjälpa dem in i sysselsättning och till en försörjning.

Patriarkala strukturer och uttryck, såsom våld i hemmet, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld och förtryck, drabbar framförallt kvinnor och flickor. Men även unga män och HBTQ-personer drabbas. Samhället måste agera för att deras hälsa, frihet och möjligheter att vara delaktiga i samhället ska säkras.

För att öka tryggheten och bekämpa kriminalitet och narkotikamissbruk måste kommunens arbete samordnas bättre. Kommunen har flera viktiga förebyggande verksamheter såsom Partnerskap Örebro och trygghetsvärdar som behöver utvecklas. Samtidigt måste kommunens socialtjänst bli mer närvarande i Örebros större bostadsområden i syfte att stärka människors förtroende och tillit till den. Därför är det viktigt att flytta ut fler socialkontor i bostadsområden, öka det uppsökande arbetet och anställa fler fältassistenter. Det måste bli lättare att få hjälp för sitt eget eller andras missbruk.

Segregationen måste brytas genom att fler mötesplatser skapas. Föreningslivet ska stöttas och användas som ett verktyg att skapa inkludering. För att minska våld i samhället och särskilt våld i nära relationer måste samhället förändra strukturer, normer och beteenden som är destruktiva. Därför ska kommunens verksamheter som jobbar med unga ta ett större ansvar för att motverka machokultur och verka för positiva könsroller.

Demokrati kräver aktiva och delaktiga medborgare eftersom samhället är till för och skapas av alla. Örebro måste förbättra sin dialog med medborgarna och göra det lättare att ta del av och påverka beslut som berör dem. Barn och ungas inflytande ska öka och kommunen ska verka för att unga får rösta tidigare i kommunvalet.

Shares 0