Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Skolans uppdrag är att förbereda barn för livet, inte bara arbetslivet. Utbildningen ska vara inkluderande och jämlik för att främja livslångt lärande för alla. Förskola, grundskola och gymnasium är grundbultar för att bryta segregation och skapa jämlika förutsättningar för våra barn.

Barns utveckling ska inte begränsas av deras bakgrund. Att tillgodogöra sig en utbildning ska inte vara avhängigt föräldrar med hög utbildning och ekonomiska resurser. Varje barn ska ges lika möjligheter och ha rätten att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Skolan ska stärka barnens kontakt med naturen och skapa förståelse för sambandet mellan människan, naturen och de ekologiska samband som upprätthåller mänsklighetens existens.

All utbildning som sker i förskola och skola ska grundas i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Lärare ska ha en bra lön och goda arbetsvillkor som gör det möjligt att se till varje elevs behov och möjlighet att klara skolan. Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Därför behövs tidiga insatser för att alla ska nå kunskapsmålen.

Det fria skolvalet har skapat möjligheten för föräldrar att välja den skola de anser passar sina barns unika förutsättningar. Det är i grunden positivt och kan bidra till en mångfald av pedagogiska arbetssätt. Men idag har det fria skolvalet gjort att många väljer skola av sociala skäl snarare än pedagogiska. Det har skapat stor segregation mellan skolor. Det vill vi ändra på. Socialt integrerade klasser tjänar alla på.

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Vi vill se fler lärare i klassrummen men också fritidsledare och elevassistenter. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda bra löner, goda arbetsvillkor och tydliga karriärvägar så att fler vill bli och förbli lärare.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till kultur. Genom att barn och unga får tillgång till olika kulturella uttrycksformer och resurser för eget skapande får de förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Där spelar Kulturskolan en stor roll för att fler barn och unga ska få möjligheten att uttrycka sig. Konst och kultur bör också integreras i skola, förskola och fritidsverksamhet. Kultur ska ses som en resurs för den pedagogiska verksamheten och en rättighet för eleverna.

Miljön i skolan ska bidra till elevernas måluppfyllelse och trivsel. Det gäller såväl den fysiska som den psykosociala miljön. Det finns gott om goda exempel både i kommunen och resten av landet på hur utomhuspedagogik använts framgångsrikt. Med naturen som klassrum aktiveras alla barnets sinnen och avståndet mellan teori och praktik minskar. Forskning visar att gröna skolgårdar och andra lekmiljöer stimulerar till fysisk aktivitet och mer jämställd lek.

Ett tryggt skolklimat är viktigt för alla som verkar på en skola. Trygghet uppnås i en miljö där alla är respekterade. Mobbning, diskriminering och trakasserier mot elever och skolpersonal ska förebyggas och motarbetas aktivt.

Språk och utbildning är förutsättningar för att integrera nya människor i samhället. Svenska för invandrare (SFI) är en mycket viktig verksamhet, och rätt använd kan den bli en god plattform för fler vägar in i samhället – till myndigheter, fortsatta studier, föreningsliv och arbete.

Shares 0