Vi människor är en liten del av naturen och ekosystemen på jorden. Vår ekonomi, vårt välbefinnande och hela vår överlevnad är helt beroende av de ekosystemtjänster som naturen förser oss med. De ingår sällan i ekonomiska kalkyler, men vi skulle inte klara oss utan dem. Därför är att skydda, återställa och bruka ekosystemen hållbart en självklar solidaritetshandling mot människor, naturen och kommande generationer.

Ekosystemtjänster är funktioner i naturen, som att vilda insekter pollinerar växter, att vatten renas och regleras, att kretsloppen fungerar för viktiga ämnen som kol, kväve och fosfor, att bördig jord bildas och att det finns fisk i haven och träd i skogen. En växande kommun som Örebro måste utvecklas i samklang med ekosystemtjänsterna.

Örebro kommun är en markägare med stora innehav av både jordbruksmark och skog. Vi vill säkerställa att jordbruksmarken brukas ekologiskt och hållbart. Kommunens skog ska brukas hyggesfritt eller inte alls, för att värna livsmiljöerna för de växter och djur som lever där.

Produktiv jordbruksmark är globalt sett en bristvara. I Örebro kommun är det största hotet mot jordbruksmarken exploatering. Där staden breder ut sig över tidigare jordbruksmark förloras möjligheten till lokal livsmedelsproduktion. Vi ser hellre att staden förtätas och åkrarna fredas. Förtätning får dock inte ske på bekostnad av grönytor i staden. Träd och grönytor måste skapas och bevaras för att ge skugga, buffring av regnvatten och levnadsmiljöer för djur som fåglar och insekter.

I ett oförutsägbart klimat blir det än viktigare att uttnyttja grönstrukturens förmåga att ge skugga vid torka och buffra vatten vid skyfall. Smarta ny- och ombyggda gator kan kombinera regnvattenhantering med träd och planteringar som ger bättre luft- och stadsmiljö. Gröna fasader och tak ger både smart hantering av regnvatten och livsmiljöer för insekter och fåglar. Stadens innergårdar ska göras grönare för att öka den biologiska mångfalden i staden.  Vi vill också att fler ytor ska upplåtas till stadsodling.

Shares 0