Ett gott arbetsliv och ett bra näringslivsklimat skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och låg arbetslöshet. Att människors kompetens matchar arbetsgivarnas behov är en förutsättning för välfärden i Örebro.
Ekonomisk utveckling är ett medel för att öka människors livskvalitet, men all tillväxt måste ske inom ramen för de gränser som naturen sätter. Att ha en försörjning är viktigt för människors egenmakt och social inkludering. Därför ska ingen diskrimineras på Örebros arbetsmarknad.

Alla människor bidrar till samhället genom arbete, efter sina egna förutsättningar. Att människor har arbete är viktigt för livskvalitet och ekonomi, och en avgörande förutsättning för att barn får en god uppväxtmiljö. Att främja företagande, entreprenörskap, ökad sysselsättning och goda arbetsvillkor är viktigt för en ekonomiskt hållbar utveckling.

Alla ska ha goda möjligheter att utvecklas, känna sig trygga och bli respekterade på arbetet. Oavsett kön, ålder eller bakgrund. En stor del av livet tillbringas på arbetet, och det påverkar livskvaliteten. Människor behöver ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Det är viktigt att alla arbetstagare har inflytande över både arbetets innehåll och arbetstiden.

Örebro kommun ska ha höga ambitioner som arbetsgivare. Det är avgörande för att kunna rekrytera och behålla medarbetare, och att ha kvalitet i verksamheten. Ingen ska diskrimineras när det gäller lön, anställningsformer eller karriärmöjligheter. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker i Örebro kommun, och helt fri från sexuella trakasserier. Motsvarande krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor ska ställas vid all upphandling.

Det är svårt att få tag på ny personal med rätt kompetens, både i näringslivet och i kommunens egen verksamhet. Samtidigt finns en hög arbetslöshet bland unga och människor med utländsk bakgrund. De har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Örebro kommun ska arbeta intensivt för att få sitt behov av kompetens tillgodosett och att människor kommer i arbete.

De långa sjukskrivningarna har ökat bland kommunens medarbetare. Ett tecken på stress och psykisk ohälsa. En viktig åtgärd för ett hållbart liv är en reform med sänkt arbetstid, för att växla materiell konsumtion mot mer tid. Målet är 35 timmars arbetsvecka.

Den ekonomiska utvecklingen i Örebro är ett medel för att öka människors livskvalitet. Som den ekonomiska tillväxten ser ut idag är den inte långsiktigt hållbar, eftersom den utarmar jordens resurser.  Utvecklingen av Örebros näringsliv bygger till stor del på ökad konsumtion och ökade transporter vilket inte är hållbart. Kommunen möjliggör exploatering och användning av jordbruksmark för verksamheter som skapar relativt få arbetstillfällen. Entreprenörskap och innovationer bör främjas, med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Vi vill ha fler, gröna jobb i Örebro! Den sociala ekonomin (verksamheter med samhällsnytta, inte vinst, som ändamål) behöver växa i Örebro.

Företagarna ska vara trygga i att energieffektivisering och miljöanpassning lönar sig. Fler företag ska starta och växa inom miljöteknik och gröna näringar. Kommunens in- och utlåning av pengar ska ha tydlig hållbarhetsprofil och bidra till en hållbar omställning både lokalt och globalt.

Shares 0